Ledenvergadering

Jaarlijks wordt er een ledenvergadering gehouden in ons clubhuis.

Alle leden zijn hierbij van harte uitgenodigd.

Na de vergadering is er gelegenheid om onder het genot van een drankje en een hapje na te praten.

De eerstvolgende ledenvergadering wordt gehouden op vrijdag 18 november 2016  om 20.00 uur.

Onze leden hebben hiervoor inmiddels een uitnodiging ontvangen.

Binnenkort zullen de notulen van de ledenvergadering van d.d.18 november jl. hier worden gepubliceerd.

M. v. gr.,

Het bestuur van uw ijsclub “De Vaart”

 

 

 

JAARVERSLAG IJSCLUB DE VAART D.D. 18 nov.2016

 

 1. Opening

De voorzitter Bram Roodhart opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom hi hoopt op een mooi ijsseizoen.

 1. Mededelingen en goedkeuring agenda

Van het bestuur zijn afgemeld Emiel Dekkers en Jeroen Arends,verder hebben zich afgemeld Betty en Wim Westerveld,Carlus en Wil van Maarschalkerweerd.Agenda is goedgekeurd.

 1. Vaststellen notulen jaarvergadering d.d. 20 nov. 2015

Marian Springer meldt bij punt 10 dat het bijsluiten van 2 kaarten nog dit jaar niet is uitgevoerd, dit gaan we volgend seizoen doen. Verder is het verslag akkoord met dank aan de secretaris.

 1. Ingekomen stukken

Van de VRU is een verslag binnengekomen brandveilig gebruik clubhuis, goedgekeurd.

Van Bernard Resing hebben we een wintertafreel binnengekregen om tijdens een ijsperiode op te hangen, we gaan dit tzt bekijken.

 1. Jaarverslag secretaris

De secretaris Peter van Hofslot doet verslag over het reilen en zeilen binnen de ijsclub in het afgelopen jaar.

 1. Jaarverslag Penningmeester

De penningmeester Rijk Rigter doet verslag over de stukken die aan alle aanwezigen zij uitgereikt t.w. boekjaar 2015/2016 lasten en baten,balans ijsclub,budget 2016/2017 lasten en baten ijsclub. We hebben een positief resultaat dat komt door de verhuuropbrengsten.

De vergadering merkt op dat de Gem. Blaricum voorstelt 1 euro pacht per jaar in rekening te brengen aan de sportverenigingen. Peter zal ook dit verzoek bij de Gem. Eemnes neerleggen.

Rijk gaat onderzoeken of de WA verzekering goedkoper ondergebracht kan worden.

 1. Verslag kascommissie (Peter Springer en Ton Horst)

Peter Springer doet mede namens Ton Horst verslag over het boekjaar 2015-2016 er zijn tekortkomingen geconstateerd en stelt de vergadering voor decharge te verlenen hetgeen wordt aangenomen met dank aan de penningmeester.

 1. Verkiezing kascommissie

Ton Horst is aftredend, Menno Ruizendaal treedt toe met reserve Herman van der Hoff.

 1. Verslag verhuur clubhuis

Frans van Dongen doet verslag en meldt dat het afgelopen jaar ons clubhuis 106 dagdelen is verhuurd en komen dit jaar uit op 124 dagdelen. Een mooi resultaat  echter volgend jaar zal het wat minder zijn door het wegvallen van de huurder Mama Luzy en Dura Vermeer.

De vergadering is blij met dit mooie resultaat met dank aan Frans.

 1. Verslag Ledenadministratie

Marian Springer doet verslag en meldt dat er tot nu toe 709 betalingen zijn binnengekomen dat is inclusief de automatische incasso. In de laatste week van nov. doen we de aanmaningen de deur uit in de hoop nog betalingen binnen te krijgen. Half dec. willen we de kaarten rondbrengen en de nieuwe zuidbuurt mailen om lid te worden.

 1. Bestuursverkiezing

René Perier treedt af volgens het rooster en is herkiesbaar, de vergadering gaat akkoord.

Frans van Dongen treedt af en is niet herkiesbaar het bestuur stelt voor Gerard Heus , de vergadering gaat akkoord en heet Gerard van harte welkom. Frans zal Gerard dit jaar inwerken. Bram dankt Frans voor het vele werk de afgelopen jaren en biedt namens het bestuur een fles wijn en dinerbon aan.

 1. Rondvraag

Piet van der Kuinder biedt zijn ijsclubjas aan Gerard aan. Gijs Elders vraagt de website van onze ijsclub aan te passen. De vergadering dankt Theo Veenstra voor het versturen van de verhuur nota’s de afgelopen jaren. Bram meldt aan Theo zijn archief een dezer dagen op te halen.

 1. Sluiting

Bram bedankt de bediening en het  bestuur voor al hun werkzaamheden in het afgelopen jaar en wenst ons een mooi ijsjaar toe.

Verslag :peter van hofslot

financiële beleid.

8.Verkiezing kascommissie

Aftredend is Marinus Kamphorst, Theo Veenstra en Ton Horst gaan de kas in 2015 controleren met als reserve Peter Springer.

 

 1. Verslag verhuur clubhuis

Frans van Dongen doet verslag en meldt dat ons clubhuis afgelopen jaar 73 dagdelen is verhuurd. Ook hebben we ons clubhuis en baan tweemaal ter beschikking gesteld aan de KPJ ten behoeve van de Nieuwjaars duik en de zeskamp. We kunnen nog wat huurders gebruiken, inmiddels is er een oproep geplaatst in de Rotonde. Theo Veenstra vraagt zich af of we de huur moeten herzien, hetgeen we gaan bespreken binnen het dagelijks bestuur.

 

 1. Verslag ledenadministratie

Marian Springer doet verslag en meldt dat er tot op heden 690 betalingen binnen zijn, hetgeen wat minder is als andere jaren rondom deze tijd. 250 Facturen gaan er per mail uit, we hebben inmiddels 370 machtigingen en 444 mailadressen binnen. Afgelopen seizoen hebben we 23 opzeggingen gehad, ons totaal ledenaantal is 1250 gezinnen. Theo Veenstra verwacht bij ijs een grote drukte aan de kassa, voldoende personeel en inschrijfformulieren zijn belangrijk. Herman van t Hof stelt voor de begeleidingsbrief die we ieder jaar versturen visueel aan te passen, zodat de nota van 8 euro duidelijk naar voren komt. Emiel Dekker stelt voor in het begin van een ijsperiode een mobiel pin apparaat te huren, dit gaan we onderzoeken.

 1. Bestuursverkiezing

Piet Roolfs en Piet van de Kuinder treden af als bestuurder na 20 en 18 jaar lid te zijn geweest. Bram dankt Piet voor zijn bewezen diensten in al die jaren, beide Pieten blijven overigens als vrijwilliger beschikbaar. Beide heren krijgen een vermelding op het bord ”leden van verdiensten” hetgeen opgehangen is in ons clubhuis. (ps. van Piet Roolfs hebben we eerder afscheid genomen vanwege zij vakantie) Beide heren krijgen een goede fles wijn alsmede een dinerbon.

Als nieuw lid stelt het bestuur voor de heer Stefan Bast, de vergadering gaat hiermee akkoord en Bram overhandigt hem een nieuwe jas met het logo van de ijsclub. Jeroen Arends blijft als vrijwilliger beschikbaar.

 1. Rondvraag

Roel Cnossen bedankt de ijsclub voor het beschikbaar stellen van baan en clubhuis t.b.v. de Nieuwjaarsduik en zeskamp. Hij vraagt ook komend jaar weer gebruik te mogen maken voor deze activiteiten, hetgeen goedgekeurd wordt mits de baan en ons clubhuis netjes worden achtergelaten .

 1. Sluiting

De voorzitter Bram bedankt de vergadering en met name Theo Veenstra voor het versturen van de facturen van de verhuur, Frans van Dongen voor het beheer van ons clubhuis, Reyer en Gert voor het onderhoud van de baan alsmede Jan Manten en Jan Hagen voor hun assistentie hierbij. Bram meldt dat we altijd hulp kunnen gebruiken, zij kunnen contact opnemen met Reyer.

Snel tot IJS.

Verslag: Peter van Hofslot