Ledenvergadering

Jaarlijks wordt er een ledenvergadering gehouden in ons clubhuis.

Alle leden zijn hierbij van harte uitgenodigd.

Na de vergadering is er gelegenheid om onder het genot van een drankje en een hapje na te praten.

De laatste ledenvergadering was op vrijdag 22 november 2019 om 20.00 uur.

Helaas kon de ledenvergadering van 2020 niet doorgaan vanwege de corona maatregelen, informatie over de gang van zaken vindt U op onze website. De volgende ledenvergadering staat gepland voor november 2021.

 

M. v. gr.,

Het bestuur van uw ijsclub “De Vaart”

 

Verslag jaarvergadering van IJSCLUB DE VAART

d.d. 22 nov. 2019 Verenigingsjaar 2018/2019

 

1 .Opening

Rene Perier is de interim voorzitter en zal dit later in deze vergadering toelichten, hij heet eenieder van harte welkom.

2 , Mededelingen en goedkeuring deze agenda

Agenda is goedgekeurd en er zijn afmeldingen binnen van Jeroen Arends en Wim en Betty Westerveld.

3,  Vaststellen notulen jaarvergadering d.d. 23 nov. 2018

Theo Veenstra vraagt of er nog nieuws is omtrent het aanleggen van een paardenpad en het asfalteren van de baan. De voorzitter meldt dat er geen verdere ontwikkelingen zijn en dat er niets gepland staat.

4,  Ingekomen stukken

Er zijn ingekomen stukken.

5,  Verslag secretaris

Peter van Hofslot doet verslag en meldt dat het bestuur het laatste jaar wat vaker bijeen is geweest met als onderwerp het onderhoud van de baan. Ook is er een delegatie van het bestuur op uitnodiging van de Gemeente met een ambtenaar bijeen geweest met als onderwerp of er verdere plannen zijn dan schaatsen op onze baan, wij als bestuur hebben die niet. Ook de ambtenaar wist verder van niets.

6,  Jaarverslag penningmeester

Rijk Rigter doet verslag met een uitgebreide bijlage en geeft een toelichting.

Onze vereniging laat onder de streep dezelfde cijfers zien als 8 jaar geleden echter de inkomsten veranderen t.w. minder contributie en meer huuropbrengsten.

 

7,  Verslag kascommissie

Peter Springer doet mede namens Herman van der Hoff verslag en meldt dat zij geen tekortkomingen hebben kunnen constateren en dat de saldi van alle bankrekeningen overeen stemden. Voorstel is de penningmeester te dechargeren voor het gevoerde financieel beheer. De vergadering gaat hiermee akkoord.

8,  Verkiezing kascommissie

Peter en Herman treden af, Theo Veenstra staat reserve met als nieuwe leden Marinus Kamphorst en Menno Ruizendaal.

9,  Verslag verhuur clubhuis

Gerard Heus doet verslag en meldt dat ons clubhuis het afgelopen jaar 165 dagdelen verhuurd is geweest , vorig jaar 137 keer.

Theo Veenstra vraagt zich af of we ons nog wel aan de regels van de Gemeente voldoen t,w, geen feesten en partijen ­! Gerard meldt dat hij zeer zorgvuldig tewerk gaat met de aanvragen en toewijzingen, Frans van Dongen meldt dat we op deze wijzen voort moeten gaan. Hans Mudde, een buurtbewoner, meldt dat wij  een en ander goed moeten omschrijven zoals duidelijkheid particulier/bedrijven, hij heeft overigens nooit last gehad.

Theo vraagt ook of wij volgens de brand en inboedel verzekering verzekerd zijn bij verhuur,

Wij gaan dit voor de zekerheid onderzoeken.

10,  Verslag ledenadministratie

Marian Springer doet verslag en meldt dat 577 leden 8 euro hebben betaald en 9 leden 16 euro. Marian stuurt volgende week de aanmaningen weg ca 100 stuks voor diegene die nog niet betaald hebben.

11, Bestuursverkiezing

René doet verslag waarom Bram is afgetreden en hij als interim voorzitter is aangesteld.

Het bestuur stelt René voor als onze nieuwe voorzitter de vergadering gaat hiermee akkoord. Volgen rooster is Gerard Heus aftredend en herkiesbaar en ook hier gaat de vergadering mee akkoord en wenst ze succes.

12,  Rondvraag

Peter Springer stelt voor pas kaarten uit te geven als er werkelijk geschaatst kan worden dat is een besparing van kosten en werk. Herman van der Hoff vindt het jammer dat onze leden dan niks zichtbaars c/q tastbaars van onze club meer hebben.Het bestuur komt hier later op terug.

 

 

Marinus Kamphort ziet graag op de agenda van volgend jaar een rooster van aftreden.

Henk Bokkers vraagt zich af of hij nog op de lijst van vrijwillegers staat en dat dat hij ook een wijkje wil lopen met kaarten. Roel meldt dat hij nog op de lijst staat.

Hans Mudde wenst ons een mooi schaatsseizoen toe.

13,  Sluiting

Rene sluit de vergadering en dankt eenieder voor zijn of haar inzet voor de vereniging en dankt eenieder voor hun aanwezigheid.

 

 

Rooster van aftreden

 

2019  Bram/Gerard

2020 Reijer/Emiel

2021 Marian/Rijk

2022 René/Gert

2023 Peter/Stefan

2024 Jeroen

 

Verslag  Peter van hofslot