Ledenvergadering

Jaarlijks wordt er een ledenvergadering gehouden in ons clubhuis.

Alle leden zijn hierbij van harte uitgenodigd.

Na de vergadering is er gelegenheid om onder het genot van een drankje en een hapje na te praten.

De eerstvolgende ledenvergadering wordt gehouden op vrijdag 22 november 2019 om 20.00 uur.

Onze leden hebben hiervoor inmiddels een uitnodiging ontvangen.

 

M. v. gr.,

Het bestuur van uw ijsclub “De Vaart”

Verslag  jaarvergadering van IJSCLUB  DE  VAART

d.d. 23 nov. 2018  Verenigingsjaar 2017/2018

 1. Opening

Bram opent de vergadering en heet eenieder hartelijk welkom,  met daarbij de wens dat het nu eens een mooi schaatsseizoen mag worden.

 1. Mededelingen en goedkeuring deze agenda.

Agenda is akkoord.

Afmeldingen zijn binnen van Wim en Betty Westerveld en van Stefan Bast .

 1. Vaststellen notulen jaarvergadering d.d. 24 nov. 2017

Menno Ruizendaal vraagt zich af of de dagtocht naar Biddinghuizen nog is doorgegaan ,dit was namelijk de bedoeling bij een jaar zonder ijs.

Roel meldt  dat er op een gegeven moment toch nog geschaatst kon worden,zodat van de organisatie werd afgezien.

De notulen worden verder goedgekeurd en vast gesteld met dank aan de secretaris.

 1. Ingekomen stukken.

Brief van de heer M.van der Splinter waarin hij voorstelt de baan te asfalteren, zodat er eerder geschaatst kan worden en allerlei activiteiten georganiseerd kunnen worden,  zoals kinderfeestjes ,het bestuur is van mening dat dit niet onze wens is ook rekening houdend met de buren.

 1. Jaarverslag secretaris

Peter doet verslag over het afgelopen verenigingsjaar, en voegt dit toe aan de stukken voor het archief.

 1. Jaarverslag penningmeester

Rijk doet verslag over de financiële stukken,  die aan eenieder zijn uitgereikt.

We hebben een positief resultaat van 2000 euro mede dankzij de Rabo clubkas campagne welke  562  euro heeft opgebracht,  waarvoor onze hartelijke dank.

De begroting gaat uit van weer een jaar zonder ijs, de huurders leveren veel geld op voor een gezond voortbestaan. We houden de contributie laag hetgeen gewaardeerd word door onze leden bovendien hebben we het tot nu toe niet nodig gezien onze financiële positie.

 1. Verslag kascommissie t.w. Peter Springer en Menno Ruizendaal

Beide heren zijn  een avond bij Rijk geweest en hebben de stukken gecontroleerd,  en geen tekortkomingen kunnen constateren en stellen de vergadering voor de penningmeester te dechargeren.  De vergadering gaat hiermee akkoord met dank aan Rijk.

 1. Verkiezing kascommissie

Menno Ruizendaal treedt af.  Peter Springer met Herman van der Hoff controleren volgend jaar de penningmeester. Als reserve staat Theo Veenstra.

 1. Verslag verhuur clubhuis

Gerard doet verslag en meldt dat het clubhuis 137 dagdelen is verhuurd,  het vorig  verenigingsjaar was dit 114 dagdelen, een stijgende lijn dus ! Complimenten voor het vele werk van Gerard ook namens K.P.K.V. of te wel klein pluimvee.

 1. Verslag ledenadministratie

Marian doet verslag en meldt dat er tot nu toe 650 leden hebben betaald. De aanmaningen zijn klaar zodat we hopelijk  op 700 betalende leden uitkomen. Gezien het feit dat al jaren de baan niet open is geweest mogen we niet klagen. Bram dankt Marian voor het vele werk.

Frans van Dongen en Theo Veenstra willen lidmaatschapskaarten lopen !!

 1. Bestuursverkiezing

Gert Roodhart en Stefan Bast zijn reglementair aftredend en stellen zich herkiesbaar, het bestuur beveelt hun herverkiezing aan,  hetgeen door de vergadering wordt goedgekeurd.

 1. Rondvraag

Peter Springer vraagt om een toelichting van Bram over het reilen en zeilen binnen het bestuur. Bram meldt dat we meer structuur binnen het bestuur krijgen,  door een vergaderschema op te stellen en namen te noemen van de verschillende afgevaardigden t.w. dagelijks bestuur, technische commissie en de  beheers commissie.

Bram meldt dat er ideeën zijn voor het aanleggen van een asfaltbaan, ook dat er geruchten zijn aangaande een paardenpad dat over de ijsbaandijk zou gaan komen. Via de gemeente is nog niets officieel binnengekomen, dus wij wachten af.

Wij willen in ieder geval rekening houden met de buren en als er nieuws is daaromtrent zullen wij zeker overleg hebben met de buren.

Ronald Eek en Walter Koot hebben een toelichting gegeven over een en ander, en houden contact met Peter als er nieuws te melden is en visa versa.

Frans Valkengoed stelt voor als de baan open is activiteiten te organiseren,  om de gezelligheid te verhogen.

Nel Rebel vraagt of het niet beter is minder water in de baan te zetten,  zodat er dan misschien eerder geschaatst kan worden. Reyer antwoord namens de TC uitvoerig en geeft een technische toelichting waarom dit niet kan.

Bram zet Wil Elders in het zonnetje daar zij afscheid neemt als vrijwilliger achter de bar tijdens ijs. Wil heeft dit vele jaren gedaan waarvoor als dank een bloemetje en een fles wijn.

 1. Sluiting

Bram dankt eenieder voor de belangstelling, en inzet en aanwezigheid, en nodigt alle uit om nog even te blijven voor een praatje, hapje en drankje.

(verslag peter van hofslot secretaris)5.12.2018

De vergadering stelt voor een advertentie voor nieuwe leden in de Rotonde te plaatsen en aandacht voor nieuwe bewoners in het welkom pakket.

 1. Bestuursverkiezing

Emiel Dekkers en Peter van Hofslot zijn aftredend volgens  het rooster en zijn herkiesbaar er zijn verder geen tegen kandidaten zodat de vergadering akkoord gaat. Bram dankt beide voor hun inzet en wenst hen een goede nieuwe termijn toe.

 1. Rondvraag

Herman van der Hoff dankt het bestuur voor het vele werk ieder jaar weer vooral nu , na zoveel jaren geen ijs ! applaus.

Roel meldt dat we komend seizoen , wanneer er weer geen ijs is, een dagtocht te organiseren naar de kunstijsbaan te Biddinghuizen           .Ook zal er informeel gesproken worden met de GHV over hoe verder de schaatssport meer te stimuleren door een gezamenlijke inzet.

 1. Sluiting, Bram dankt eenieder voor hun inzet. Verslag:peter van hofslot