Ledenvergadering

Jaarlijks wordt er een ledenvergadering gehouden in ons clubhuis.

Alle leden zijn hierbij van harte uitgenodigd.

Na de vergadering is er gelegenheid om onder het genot van een drankje en een hapje na te praten.

De eerstvolgende ledenvergadering wordt gehouden op vrijdag 24 november 2017  om 20.00 uur.

Onze leden hebben hiervoor inmiddels een uitnodiging ontvangen.

Binnenkort zullen de notulen van de ledenvergadering van d.d.24 november jl. hier worden gepubliceerd.

M. v. gr.,

Het bestuur van uw ijsclub “De Vaart”

 

 

 

 

 

 

Verslag jaarvergadering van IJSCLUB DE VAART d.d. 24 nov.2017

 

 1. Opening

Bram opent de vergadering en heet eenieder welkom, onze club bestaat komend seizoen 30 jaar met de laatste jaren weinig schaatspret. Ook dit jaar heeft het bestuur de baan weer keurig op orde en hij hoopt dan ook op een mooi schaatsseizoen.

 1. Mededelingen en goedkeuring deze agenda

Er zij drie afmeldingen t.w. Frans van Dongen,Reyer Manten en Peter Springer.Aanwezig  in deze vergadering, 20 personen.

 1. Vaststellen notulen jaarvergadering d.d. 18 nov. 2016

Bij punt 7 : er zijn tekortkomingen moet zijn er zijn GEEN tekortkomingen.

Bij punt 6 : het is niet gelukt een goedkopere WA verzekering af te sluiten daar de maatschappij geen verzekering heeft voor kortere periodes.

Ook is het niet gelukt bij de gemeente een lagere pacht af te dingen.

 1. Ingekomen stukken

Er zijn geen bijzondere ingekomen stukken.

 1. Jaarverslag secretaris

Peter doet verslag over het afgelopen verenigingsjaar en voegt dit toe aan de stukken voor het archief.

 1. Jaarverslag penningmeester

Rijk doet verslag over de financiële  stukken die aan eenieder uitgereikt zijn.

Theo Veenstra vraagt zich af, zoals in eerder jaren, of wij de contributie niet moeten verhogen nu het ledenbestand kleiner wordt. De vergadering besluit dit voorstel niet te honoreren daar we tot op heden genoeg financiële middelen tot onze beschikking hebben.

Er zijn verder geen noemenswaardige vragen wel heeft Rijk nog een prettige mededeling t.w. dat de clubkas Campagne van de Rabobank  ten gunste van IJSCLUB DE VAART een bedrag heeft opgeleverd van 562.09 euro. Namens de vergadering hartelijk dank daarvoor.

 1. Verslag van kascontrole commissie

Menno Ruizendaal en Herman van der Hoff doen verslag en delen de vergadering mee dat er Geen tekortkomingen zijn geconstateerd en stellen de vergadering voor de penningmeester decharge te verlenen, de vergadering gaat daarmee akkoord.

 1. Verkiezing kascontrole commissie

Peter Springer en Menno Ruizendaal controleren de penningmeester het komen seizoen als reserve staat Herman van der Hoff.

 1. Verslag verhuur clubhuis

Gerard doet verslag en meldt dat ons clubhuis 115 dagdelen is verhuurd met een opbrengst van 2885.00 euro, een mooi resultaat. Alle binnenkomende aanvragen gaan in overleg met het DB.

 1. Verslag ledenadministratie

Marian doet verslag en meld dat er tot op heden 672 betalingen binnen zijn van 8 euro en 15 betalingen van 16 euro. Eind november gaan de aanmaningen de deur uit.ER zijn weliswaar een aantal opzeggingen van oudere leden en leden van buiten Eemnes.

De vergadering stelt voor een advertentie voor nieuwe leden in de Rotonde te plaatsen en aandacht voor nieuwe bewoners in het welkom pakket.

 1. Bestuursverkiezing

Emiel Dekkers en Peter van Hofslot zijn aftredend volgens  het rooster en zijn herkiesbaar er zijn verder geen tegen kandidaten zodat de vergadering akkoord gaat. Bram dankt beide voor hun inzet en wenst hen een goede nieuwe termijn toe.

 1. Rondvraag

Herman van der Hoff dankt het bestuur voor het vele werk ieder jaar weer vooral nu , na zoveel jaren geen ijs ! applaus.

Roel meldt dat we komend seizoen , wanneer er weer geen ijs is, een dagtocht te organiseren naar de kunstijsbaan te Biddinghuizen           .Ook zal er informeel gesproken worden met de GHV over hoe verder de schaatssport meer te stimuleren door een gezamenlijke inzet.

 1. Sluiting, Bram dankt eenieder voor hun inzet. Verslag:peter van hofslot